start


Najczęściej oglądane

Newsy

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Artykuły

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Charakterystyka kierunku

Ogólna charaktrystyka kierunku


Nazwa kierunku studiów:

Inżynieria produkcji

Specjalność:

 • Zintegrowane systemy wytwarzania
 • Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie
 • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

Profil kształcenia:

praktyczny

Obszar kształcenia:

obszar nauk technicznych

Dziedziny nauki, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:

nauki techniczne

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:

dyscyplina podstawowa: inżynieria produkcji,

dyscypliny wspomagające: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika

Forma studiów:

stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania studiów
(liczba semestrów):

3 semestry

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):

103

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

magister inżynier

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów:

     Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji uzyskają tytuł magistra inżyniera i przygotowani będą do podjęcia zadań w zakresie planowania projektowania, sterowania i kontrolowania procesów oraz systemów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Nowo utworzony kierunek studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnej gospodarki, poszukującej wykształconych specjalistów, przygotowanych do pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych, ośrodkach naukowo- badawczych, firmach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz w jednostkach administracji publicznej. Nowoczesne, interdyscyplinarne wykształcenie, łączące zaawansowaną wiedzę inżynierską z elementami wiedzy ekonomicznej, pozwoli absolwentom zajmować również kierownicze stanowiska, a wiedza i umiejętności ułatwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dzięki odpowiedniemu, praktycznemu programowi kształcenia, będą oni spełniali wymogi stawiane przez dynamiczny i międzynarodowy przemysł zmierzający do automatyzacji, robotyzacji oraz digitalizacji procesu produkcyjnego, w myśl koncepcji Przemysłu 4.0.

     Absolwenci II stopnia kierunku Inżynieria produkcji mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe kontynuując kształcenie na studiach podyplomowych oraz studiach III stopnia prowadzonych uczelniach technicznych w kraju i za granicą, szczególnie w obszarze nauk technicznych, a także nauk o zarządzaniu, w dyscyplinach pokrewnych z inżynierią produkcji.

Informacja na temat uwzględnienia w programie kształcenia wniosków z analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy:

       Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający dla absolwentów szkół wyższych. Śledząc dane statystyczne i komentarze do nich, można dostrzec zmieniające się uwarunkowania tego rynku, szczególnie związane z nowymi trendami zawodowymi. Analizy skłaniają do wniosku, że odpowiedni wydaje się wybór takiego kierunku, który wpisuje się w istniejącą lub wyłaniającą się tendencję na rynku pracy i na którym sprawdzają się najbardziej zaskakujące połączenia wiedzy i doświadczeń, z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych czy zawodowych.

       Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy dokonana została na podstawie:

 • Opinii przedstawicieli instytucji nadzorujących dany sektor przedsiębiorców.
 • Bezpośredniej opinii przedstawicielami rynku pracy, gdyż w skład komisji opracowującej wniosek wchodzili  przedstawiciele przedsiębiorstw.
 • Licznych spotkań i konsultacji z przedstawicielami lokalnego rynku pracy.
 • Opinii Konwentu Uczelni.
 • Opinii i sugestii płynących od studentów.
 • Analizy opinii absolwentów w ramach programu monitorowania karier absolwentów.

     Oczekiwania pracodawców wyrażone zostały również w formie listów intencyjnych, umów i porozumień zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, a uczelnią lub bezpośrednio zakładem, w obrębie którego realizowany będzie kierunek studiów.

       Opracowany program kształcenia, a w szczególności efekty kształcenia dla kierunku studiów poddane były także opinii członków Konwentu Uczelni, w którym zasiadają przedstawiciele lokalnego rynku pracy i uczelni wyższych. Dokonano analizy planu studiów, przedstawiono założenia programu, w tym moduły specjalnościowe oraz oczekiwania i wymagania stawiane absolwentom kierunku.

       Program studiów kierunku Inżynieria produkcji został opracowany przez zespół, w którego skład wchodzili nauczyciele akademiccy, oraz przedstawiciele rynku pracy.

Cechy szczególne, wyróżniające kierunek studiów od innych konkurencyjnych ofert kształcenia:

       W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie prowadzone są studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Kierunek Inżynieria produkcji jest pierwszym kierunkiem drugiego stopnia. Na terenie powiatu krośnieńskiego i powiatów ościennych występuje aktualnie luka edukacyjna związana z brakiem dostępu młodzieży do kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria produkcji (tytuł zawodowy: magister inżynier). Kierunek ten umożliwi dostęp do zawodu magistra inżyniera Inżynierii produkcji młodzieży z Krosna i okolic, adekwatnie do zmieniających się uwarunkowań na rynku pracy, co przełoży się z pewnością na wzrost jakości i poziomu życia oraz konkurencyjność i gospodarki, i przedsiębiorczości. Studia na kierunku Inżynieria produkcji pozwolą studentom rozwijać własne talenty i realizować pasje, a także przygotują ich do pracy zawodowej.

 

 

Sylwetka i perspektywy zawodowe absolwenta specjalności Zintegrowane systemy wytwarzania

Sylwetka i perspektywy zawodowe absolwenta specjalności Zintegrowane systemy wytwarzania

Absolwenci specjalności Zintegrowane systemy wytwarzania uzyskają niezbędną wiedzę potrzebną do projektowania i nadzoru technicznego procesów produkcyjnych, jak i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania nimi. W programie specjalności  położono większy nacisk na zagadnienia techniczne właściwe dla inżyniera, pełniącego funkcję menedżera procesów produkcyjnych. Przedmioty są tak dobrane, aby zdobyte wykształcenie techniczne było związane z umiejętnościami praktycznymi i wiedzą specjalistyczną, pozwalającą na pracę na różnych stanowiskach.

Absolwenci nabędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu: podstaw koncepcji Przemysł 4.0, możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w Przemysł 4.0, automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych, zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia wyrobu, definiowania wymagań dla projektowanego produktu, zarządzania projektem inżynierskim (organizacja zespołu projektowego, harmonogramowanie projektu, przydział zasobów projektowych itp.), metod wdrażania innowacyjnych narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie, metodyk projektowania inżynierskich baz danych na potrzeby gromadzenia i przetwarzania wiedzy i danych o produkcie i procesie, nowoczesnych technik projektowania wyrobów (z uwzględnieniem ekoprojektowania), nowoczesnych technik planowania procesów technologicznych wspieranych o narzędzia sztucznej inteligencji, metod i narzędzi wspomagających planowanie i sterowanie produkcją, symulacji procesów produkcyjnych, narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie cyklem życia wyrobu – PLM.

Oprócz specjalistycznej wiedzy technicznej absolwenci specjalności będą dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, zarządzania zasobami ludzkimi oraz poznają i będą potrafili ocenić efektywność ekonomiczną firmy. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje  społeczne przygotują absolwentów do pracy w nowoczesnych zakładach przemysłowych.

Po ukończeniu specjalności absolwenci mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowo-produkcyjnych przemysłu maszynowego itp. Będą przygotowani do pracy zarówno w dużych jak i mniejszych zakładach przemysłowych lub organizacjach o charakterze naukowo-badawczym. W przyszłej pracy zawodowej mają możliwość łączenia funkcji technicznych, organizatorskich oraz umiejętności ekonomicznych, nie tylko w sferze działalności kierowniczej i wytwórczej, ale również projektowej i eksploatacyjnej. Przykładowe zawody, które mogą być wykonywane przez absolwentów tego kierunku to m.in.: projektant, technolog, konstruktor, inżynier utrzymania ruchu, inżynier procesu/jakości.

Sylwetka i perspektywy zawodowe absolwenta specjalności Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie

Sylwetka i perspektywy zawodowe absolwenta specjalności Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie

            Absolwent specjalności "Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie" zdobędzie szeroką wiedzę i umiejętności w obszarze trzech bardzo ważnych w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa działów, tj.: kontrola jakości, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Absolwent będzie znał i potrafił planować, wdrażać i utrzymywać systemy zapewniania jakości, posługiwać się nowoczesnymi technikami realizacji prac badawczo-rozwojowych, a także przeprowadzić kontrolę i badania nieniszczące wyrobu. Ponadto, absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności, w jaki sposób optymalizować działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia ochrony środowiska, jak planować, wdrażać i utrzymywać w przedsiębiorstwie normy z rodziny ISO 14000, a także jak przygotować dokumentację do uzyskania przez przedsiębiorcę odpowiednich decyzji administracyjnych (pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie sektorowe), uprawniających do wprowadzania określonych substancji lub energii do środowiska. Absolwent zdobędzie również wiedzę i umiejętności pozwalające planować, wdrażać i utrzymywać system zarządzania BHP w przedsiębiorstwie, oceniać ryzyko zawodowe, zapobiegać wypadkom i awariom, organizować pracę służb.

            Podczas studiów, w ramach specjalności studenci zdobywają m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP, w tym systemu zintegrowanego,
 • metod i narzędzi oceny jakości produktu,
 • technicznej kontroli jakości i badań nieniszczących w procesie produkcyjnym,
 • prowadzonej przez przedsiębiorstwo dokumentacji dot. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • gospodarki odpadami przemysłowymi i technologii utylizacji odpadów,
 • prawnej ochrony pracy,
 • kształtowania środowiska pracy,
 • ergonomii i fizjologii pracy,
 • oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 • procedury powypadkowej,
 • organizacji pracy służby BHP,
 • psychologii i socjologii pracy,
 • audytów i szkoleń BHP.
 • komputerowego wspomagania decyzji,
 • statystycznej analizy danych w przedsiębiorstwie

 

            W ramach prowadzonych zajęć studenci będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i higieną pracy. Absolwenci specjalności będą posiadać kwalifikacje wymagane prawnie, do pełnienia obowiązków służby BHP zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

            Rosnąca na rynku konkurencja wśród przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych wymusza na nich konieczność legitymowania się certyfikatami jakości, a to wiąże się z koniecznością zatrudniania specjalistów z zakresu inżynierii jakości, najlepiej takich, którzy oprócz wiedzy z zakresu systemowych aspektów jakości, posiadają odpowiednią wiedzę inżynierską. Taki zasób wiedzy, popartej praktyką, będzie miał absolwent proponowanej specjalności. W każdym przedsiębiorstwie w celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji zgodnej z wymogami klientów, cały proces produkcyjny podlega ścisłej kontroli, poprzez kontrolę materiałów wsadowych, kontrolę międzyoperacyjną i kontrolę końcową. Po ukończeniu specjalności wykwalifikowany specjalista, będzie potrafił projektować procesy kontroli jakości dostosowane do potrzeb odbiorców, osiągając jeden z głównych celów każdej firmy - zero wadliwości.

            Istotnym aspektem działalności dzisiejszego przedsiębiorstwa jest ochrona środowiska. Firmy zobowiązane są do prowadzenia działalności zgodnie z wymogami normy środowiskowej, a co za tym idzie, do stałej poprawy procesów produkcyjnych w celu zapobiegania i niedopuszczenia do powstawania szkód środowiskowych. Znajomością tej tematyki będzie mógł się pochwalić absolwent specjalności.

            We współczesnej rzeczywistości gospodarczej standardem staje się wprowadzanie w firmach systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz certyfikacja zewnętrzna produktów i usług. Absolwent specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w działach lub na samodzielnych stanowiskach w zakresie BHP.
            Absolwent specjalności będzie przygotowany do twórczej i kreatywnej działalności w zakresie inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach, podejmowania innowacyjnych inicjatyw, do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, organizowania i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii produkcji w przemyśle. Szczególnie przygotowany będzie do pracy w działach kontroli jakości, jednostkach odpowiedzialnych za ochronę środowiska w przedsiębiorstwie, a także jako pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent będzie przygotowany do współpracy z ludźmi i do kierowania zespołami oraz zarządzania procesami, personelem i innymi zasobami przedsiębiorstwa, a także do prowadzenia audytów i szkoleń w zakresie bhp i jakości.

Absolwent specjalności "Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie" będzie przygotowany do twórczej i kreatywnej pracy w zakresie:

- projektowania, wdrażania i prowadzenia systemowego zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,

- realizacji zadań służby BHP oraz z zakresu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,

- opracowania procedur oraz nadzoru nad dokumentacją dotyczącą jakości, środowiska i BHP,

- przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, jakości i środowiska w przedsiębiorstwie,

- nadzorowania przygotowania zakładu do kontroli i audytów zewnętrznych,

- nadzorowania procedur pozyskiwania i utrzymania certyfikatów jakości,

- kontroli jakości procesu produkcyjnego, w tym w stosowaniu technicznych środków kontroli jakości materiałów i wyrobów oraz procesów technologicznych, również za pomocą badań nieniszczących,

- doskonalenia systemu jakości, analiza błędów i planowanie działań prewencyjnych,

- naliczania opłaty produktowej i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- przeprowadzania szkoleń,

- realizacji obowiązków sprawozdawczych,

- współpracy z zewnętrznymi służbami ochrony środowiska i organami nadzoru BHP,

- wdrażania komercyjnych-informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością, środowiskiem i BHP,

- opracowywania i wdrażania własnych rozwiązań informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością, środowiskiem i BHP,

- realizacji i nadzoru prac badawczo-rozwojowych.

            Poszukiwani na rynku europejskim absolwenci specjalności "Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie" znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych, firmach wdrażających zintegrowane systemy zarządzania na takich stanowiskach jak:

·      pracownicy lub menedżerowie ds. zapewnienia jakości: inspektorzy, specjaliści, inżynierowie, kadra kierownicza;

·       audytor wewnętrzny ds. jakości, ochrony środowiska i BHP;

·      pracownicy lub menedżerowie służby BHP: inspektorzy, specjaliści, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych;

·      pracownicy lub menedżerowie ds. ochrony środowiska: inspektorzy, specjaliści, asystenci ds. zrównoważonego rozwoju;

·      inżynier technolog;

·      inżynier ds. planowania i sterowania produkcją;

·      inżynier ds. utrzymania ruchu

i na innych pokrewnych stanowiska.

Sylwetka i perspektywy zawodowe absolwenta specjalności Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

Sylwetka i perspektywy zawodowe absolwenta specjalności Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

Absolwenci specjalności Systemy informatyczne w inżynierii produkcji otrzymają zaawansowaną wiedzę inżynierską niezbędną w środowisku IT przedsiębiorstwa. W programie specjalności  położono duży nacisk na najnowsze, szybko zmieniające się, trendy w informatyce. Przedmioty są tak dobrane, aby zdobyte wykształcenie techniczne było związane z umiejętnościami praktycznymi i wiedzą specjalistyczną, pozwalającą na pracę na różnych stanowiskach.

Absolwenci specjalności będą posiadali zaawansowaną wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji połączoną z zaawansowaną wiedzą z zakresu informatyki. Absolwenci będą  umieli dokonać analizy danych z użyciem komercyjnych i niekomercyjnych programów komputerowych. Będą potrafili właściwie zorganizować wspomaganie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie z użyciem istniejących narzędzi wizualizacyjnych, ale będą także umieli stworzyć własne narzędzia, adekwatne do potrzeb przedsiębiorstwa. Nabędą wiedzę dotyczącą budowy i zabezpieczeń sieci komputerowej w przedsiębiorstwie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zarówno sieci, sprzętu jak i przechowywanych i przetwarzanych danych. Będą w stanie opracować lub uaktualnić programy komputerowe zgodnie z najnowszymi trendami z użyciem najnowszych technik programowania. Ponadto absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności informatyczne niezbędne do zarządzania strukturą IT przedsiębiorstwa.

Oprócz specjalistycznej wiedzy informatycznej, absolwenci specjalności będą dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, zarządzania zasobami ludzkimi oraz poznają i będą potrafili ocenić efektywność ekonomiczną firmy. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje  społeczne przygotują absolwentów do pracy w nowoczesnych zakładach przemysłowych.

Po ukończeniu studiów na specjalności Systemy informatyczne w inżynierii produkcji, absolwenci mogą zostać zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowo-produkcyjnych przemysłu, wszędzie tam, gdzie  wykorzystywane są narzędzia i sprzęt informatyczny. Absolwenci będą przygotowani do pracy zarówno w zakładach  przemysłowych, wykorzystujących zaawansowaną technologię informatyczną, jak i mniejszych przedsiębiorstwach oraz organizacjach o charakterze naukowo-badawczym. W przedsiębiorstwie produkcyjnym będą mogli zajmować różne stanowiska, np. specjalisty IT, administratora sieci, projektanta systemu informatycznego, administratora systemu informatycznego, wdrożeniowca, pracownika działu wsparcia technicznego.  Ponadto w przyszłej pracy zawodowej absolwenci będą posiadali umiejętność łączenia funkcji specjalisty informatyka z wiedzą ekonomiczną i organizacyjną, nie tylko w sferze działalności kierowniczej i wytwórczej, ale również projektowej i eksploatacyjnej.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito