start


Najczęściej oglądane

Newsy

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Artykuły

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Kierunki i specjalności kształcenia

Kierunek Wychowanie Fizyczne

  Absolwenci kierunku Wychowanie fizyczne uzyskują wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Mogą podejmować pracę jako nauczyciele wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także w instytucjach oświatowych, kultury fizycznej i rekreacyjno–sanatoryjnych.

    Absolwenci są przygotowani do pracy dydaktyczno–wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym. Mogą także samodzielnie planować i realizować proces aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i rozwojowi psychoruchowemu. 

specjalność Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną

    Poza podstawowymi uprawnieniami do pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego, absolwenci specjalności uzyskują wiedzę teoretyczną z zakresu nauk biomedycznych i umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i profilaktycznych. Są przygotowani do planowania procesu odnowy biologicznej u sportowców i osób aktywnych fizycznie w różnym wieku. Absolwent posiada umiejetności diagnozowania nieprawidłowości postawy ciała, zna zasady treningu zdrowotnego, potrafi opracować program postępowania korekcyjnego. Wie  jak 
wykorzystać środki fizykalne  w odnowie biologicznej, poznał podstawy masażu i zdrowego odżywiania. Gimnastyka korekcyjna jest działalnością prowadzoną w szerokim zakresie w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz innych placówkach pozaszkolnych. Odnowa biologiczna prowadzona jest w klubach sportowych, gabinetach odnowy, ośrodkach rekreacyjno–sanatoryjnych, hotelach, ośrodkach wellness i SPA. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności znacznie poszerzają warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego.


specjalność Sportowo-instruktorska

     Absolwent tej specjalności, poza umiejętnościami niezbędnymi dla nauczyciela wychowania fizycznego posiada również dodatkowe kompetencje zwiększające jego atrakcyjność na rynku pracy.  

 W ramach specjalności student uzyskuje uprawnienia instruktora w dwóch wybranych dyscyplinach sportu i rekreacji. Absolwent posiada wiedzę z zakresu teorii treningu sportowego, dietetyki i suplementacji, odnowy biologicznej i masażu w sporcie. Potrafi zaplanować proces treningowy i przeprowadzić jednostkę treningową, zna metodykę nauczania elementów techniki i taktyki w wybranych dyscyplinach. Potrafi dokonać diagnozy umiejętności i zdolności motorycznych, zna kryteria doboru i selekcji do różnych dziedzin sportu. Po ukończeniu studiów student może znaleźć zatrudnienie w szkole podstawowej, klubie sportowym, szkółkach treningowych oraz ośrodkach wczasowo- kolonijnych. Może również świadczyć usługi dla osób prywatnych jako instruktor zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

specjalność Trener osobisty

     Absolwent po ukończeniu specjalności będzie praktycznie przygotowany do pracy z ludźmi  w różnym wieku. Pozna różne formy aktywności ruchowej, w tym treningu specjalistycznego, zdrowotnego, rekreacji ruchowej, regeneracji i odnowy po wysiłku fizycznym. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętności będzie mógł kompetentnie określić możliwości i identyfikować potrzeby klienta oraz opracować dla niego indywidualny plan treningowy. Może służyć fachowym doradztwem z zakresu dietetyki i suplementacji, kształtowania sylwetki, poprawy samopoczucia czy profilaktyki urazów. W trakcie zajęć z klientem będzie potrafił udzielać fachowego instruktażu, zapewni bezpieczeństwo, a poprzez budowanie trwałych relacji będzie w stanie skutecznie motywować i wspierać ćwiczącego. Pozna podstawy prawne i ekonomiczne uwarunkowania pracy trenera osobistego.

Po ukończeniu specjalności student będzie mógł prowadzić własną działalność oferując usługi związane z treningiem personalnym, może podjąć pracę w szkole podstawowej, klubie fitness, siłowni, uzdrowisku, ośrodkach wczasowo- wypoczynkowych i innych instytucjach związanych z kulturą fizyczną.

 

Studia trwają 6 semestrów i mają profil praktyczny. W ramach studiów studenci realizują minimum 15 tygodni praktyk zawodowych i specjalnościowych. Absolwenci uzyskują tytułu licencjata.

* Studenci ponoszą koszty pobytu na obozach programowych.


zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito