start


Najczęściej oglądane

Newsy

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Artykuły

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

O studiach - sylwetka absolwenta

O studiach

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne). Adresowane są zarówno do kandydatów pragnących studiować Zarządzanie jako pierwszy, podstawowy kierunek studiów, jak również studentów i absolwentów PWSZ w Krośnie oraz innych Uczelni, studiujących m.in. na kierunkach technicznych i humanistycznych, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe kwalifikacje menedżerskie, niezbędne w efektywnym wykonywaniu ról kierowniczych (Zarządzanie traktowane jako drugi kierunek studiów). Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie stwarza perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, a jego absolwenci posiadają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole.

Program 6-semestralnych studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie) uwzględnia ogólnie dwa bloki programowe: główny - obowiązkowy dla wszystkich (treści ogólne, podstawowe i kierunkowe), a także modułowy-fakultatywny (a/ treści specjalnościowe dla wszystkich (preorientacyjne) - pozwalające od trzeciego semestru na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju, oraz dokonanie wyboru specjalności kształcenia z uwzględnieniem własnych indywidualnych predyspozycji; b/ treści obieralne - realizowane w trakcie piątego i szóstego semestru, zgodne ze dokonanym wyborem specjalności kształcenia). Dzięki temu studenci w całym toku studiów mają możliwość wyboru ponad 30% przedmiotów. W dwóch ostatnich semestrach studiów, studenci biorą udział w objętym programem studiów, dodatkowym, 60-godzinym kursie specjalistycznego języka angielskiego (poza 120-godzinnym kursem realizowanym od pierwszego do czwartego semestru - łącznie program studiów przewiduje 180 godzin języka angielskiego), uwzględniającego słownictwo dostosowane do wybranej specjalności kształcenia. Program studiów przewiduje również odbycie łącznie 15-tygodniowej praktyki studenckiej w organizacjach sektora prywatnego i publicznego (4-tygodniowej zawodowej, 9-tygodniowej praktyki specjalnościowej i 2-tygodniowej praktyki dyplomowej).
Zajęcia dydaktyczne na kierunku Zarządzanie prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, audytoryjnych, projektowych, warsztatowych, konwersatoriów, seminarium oraz praktyk. Metody dydaktyczne dobierane są indywidualnie, w zależności od charakteru oraz specyfiki przedmiotu, a także formy prowadzenia zajęć. Szczególny nacisk kładzie się na ćwiczenia warsztatowe, laboratoryjne i projektowe, sprzyjające ugruntowaniu wiedzy teoretycznej i rozwijaniu umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce. Duże znaczenie przywiązuje się również do umiejętności korzystania z nowoczesnych systemów informacji naukowej. W pełni wykorzystywane są nowoczesne technologie informatyczne. Zwraca się uwagę na zachowanie spójności tematycznej treści przekazywanych na wykładach z treściami ćwiczeń laboratoryjnych, warsztatowych i zajęć projektowych. Dla studentów dostępna jest także oferta kształcenia na odległość w formie e-learningu.
Istnieje możliwość indywidualnego procesu kształcenia na podstawie § 14 Regulaminu Studiów PWSZ w Krośnie.
 

 Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów kierunku Zarządzanie posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole. Jest dobrze zorientowany w wybranej przez siebie specjalności. Zna także język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posługując się również słownictwem specjalistycznym oraz posiada kwalifikacje Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Ukończone studia dają absolwentowi dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.
Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie stwarza perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Rozwijają one bowiem kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz menedżera/kierownika niższego i średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach, w tym w przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego, w tym administracji publicznej, organizacjach non profit, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito