start


Najczęściej oglądane

Newsy

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Artykuły

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Kierunki i specjalności kształcenia

Uprawnienia budowlane!

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska, po odbyciu odpowiedniej praktyki, mogą ubiegać się o:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej;

- uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

 

 

 

 

 

Kierunek Inżynieria Środowiska 

Uchwałą Nr 79/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 27 lutego 2019 roku

uzyskał pozytywną ocenę programową

na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

 

KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Pozwalają kontynuować studia na II-gim stopniu (studia magisterskie).

Absolwent kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA nabędzie umiejętności z zakresu:

- nauk ogólnych i podstawowych: matematyka, fizyka, chemia, geometria wykreślna i grafika inżynierska, informatyczne podstawy projektowania, przzedsiębiorczość, ochrona własności intelektualnej, język obcy, biologia i ekologia, mechanika płynów, materiałoznawstwo, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo, ochrona środowiska, termodynamika techniczna, hydrologia i nauki o Ziemi, geologia inżynierska;

- nauk kierunkowych: gospodarka wodna i ochrona wód, technologia wody i ścieków, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, instalacje sanitarne, ogrzzewnictwo, wentylacje i klimatyzacjie, wodociągi, kanalizacje, mechanika gruntów i geotechnika, geochemia środowiska, budowle hydrotechniczne, geofizyka środowiskowa, geodezja i kartografia, monitoriung środowiska, projektowanie obiektów środowiskowych, alternatywne źródła energii, aspekty prawne w inżynierii środowiska, systemy informacji przestrzennej, ergonomia i BHP.

Absolwent będzie przygotowany do:

- projektowania i budowy instalacji i sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, CO i CW, wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem ich wpływu na czystość powietrza atmosferycznego, wody pitnej i gleby; 

- projektowania i budowy obiektów hydrotechnicznych;

- kształtowania środowiska wewnętrznego, obejmującego różnego rodzaju obiekty budowlane, w zakresie warunków temperaturowych, wilgotnościowych i usuwania różnych substancji zanieczyszczających;

- odnowy i ochrony środowiska poprzez projektowanie i budowę urządzeń i instalacji do oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów oraz oczyszczania gazów;

- projektowania i budowy systemów wymiany i odzysku energii ze szczególnym uwzględnianiem wykorzystania energii odnawialnej i niekonwencjonalnych źródeł energii;

- wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych parametrów chemicznych, fizycznych i mechanicznych podłoża gruntowego oraz wód gruntowych;

- nadzorowania i automatycznej regulacji procesów energetycznych oraz oceny stanu instalacji w inżynierii środowiska. 

 

Specjalność: sieci i instalacje budowlane

Absolwent pogłębi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie urządzeń i instalacji cieplnych, sieci i instalacji gazowych, instalacji specjalnych, projektowania instalacji c.o. i c.w., maszyn przepływowych, automatyki, konstrukcji budowlnaych, organizacji i kosztorysowania robót.

Wykwalifikowani specjaliści projektanci oraz wykonawcy instalacji i sieci sanitarnych, c.o., gazowych, wentylacji czy klimatyzacji, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane byli, są i będą potrzebni na rynku pracy.

 

Specjalność: gospodarka obiegu zamkniętego

Absolwent pogłębi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych, oceny cyklu życia produktu, projektowania układów technologicznych o obiegu zamkniętym, technologii pozyskiwania zasobów i energii ze ścieków i osadów ściekowych, raportów ocen oddziaływania na środowisko, pozyskiwania zasobów i energii z biomasy, audytu energetycznego, technologii odzysku zasobów i energii z odpadów, organizacji i zarządzania oraz organizacji procesów produkcji.

Powołanie tej nowej specjalności związane jest z nowym wyzwaniem środowiskowym.

Gospodarka obiegu zamkniętego (inaczej: gospodarka cyrkulacyjna, cyrkularna, circular economy, o obiegu zamkniętym) stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. To koncepcja, która umożliwi zachowanie jak najdłużej wartości dodanej produktów i wyeliminowanie odpadów. Zakłada efektywne wykorzystanie zasobów na wszystkich etapach życia produktu. To nowe rozwiązanie w stosunku do gospodarki liniowej, opartej na modelu "weź, wyprodukuj, zużyj i wyrzuć". To nowe podejście ma prowadzić do stworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.

Artykuł dot. gospodarki o obiegu zamkniętym:

http://www.ekoinfo.pl/33/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-moda-filozofia-czy-przyszlosc-uniqueidjXNs7lB4Pu1cRBOGrZTdQtFOMWaLOgq5/?cid=35618&wa=N-OS1741&adr_em=377460&adr_no=E058834&uid=1360371&e=377460&od=E-OS&contract=EN226083

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito