start

Kierunki i specjalności kształcenia

 KIERUNEK: ENERGETYKA

 

                                   

 

Maszyny i Urządzenia Energetyczne  - nowa specjalność na Kierunku Energetyka od roku akademickiego 2018/2019

 

 

 

   

Energetyka- innowacyjna dziedzina nauki i techniki
 
 

Możliwości rozwoju sektora Energetycznego makroregionu krośnieńskiego

 


Na terenie naszego makroregionu panują korzystne warunki wietrzne, co potwierdzają spektakularne inwestycje w energetykę wiatrową. W chwili obecnej zbudowano lub planowana jest budowa farm wiatrowych zlokalizowanych w gminach Dukla (Łęki Dukielskie), Rymanów, Odrzechowa, Zarszyn (Bukowisko). Średnioroczne warunki nasłonecznienia umożliwiają stosowanie nie tylko kolektorów słonecznych do wytwarzania cieplej wody użytkowej ale także systemów do produkcji energii elektrycznej. Znaczącym obszarem przyszłego rozwoju jest  uprawa roślin oleistych przeznaczonych do produkcji biopaliwa. Energetyka wodna także wpisuje się trwale w krajobraz naszego regionu. Zmieniające się i doskonalone technologie energetyczne pozwalają również na korzystanie z ciepła, zgromadzonego we wnętrzu ziemi, przenoszonego do naszych mieszkań za pomocą pomp ciepła.
 
 

Energetyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

 


W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie przyszłościowymi technologiami energetycznymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie w roku akademickim 2011/2012, po raz pierwszy, rozpoczęła kształcenie na stacjonarnych i niestacjonarnym studiach I stopnia na kierunku Energetyka
 


Dlaczego energetyka ?

 


Energetyka jest nowym powstałym kilka lat temu kierunkiem studiów. Dynamiczny rozwój różnorodnych konwencjonalnych, niekonwencjonalnych oraz proekologicznych technologii energetycznych jest gwarantem zwiększania bezpieczeństwa energetycznego oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców poszczególnych regionów. Tendencja zmierzająca do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, między innymi poprzez dywersyfikację źródeł energii, powoduje iż na rynku krajowym obserwowany jest wzrost zapotrzebowania na dobrze wykształconą kadrę inżynierską. Biegle orientującą się w zagadnieniach dotyczących projektowania rozproszonych systemów energetycznych zwłaszcza małej i średniej mocy.
 
Co na studiach ?
  • Siedmiosemestralne (3,5 letnie) studia inżynierskie realizowane na kierunku Energetyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie zostały tak zaplanowane, że podczas ich trwania uczestnicy poznają tradycyjne (parowe, gazowe, gazowo- parowe), alternatywne (jądrowe) oraz odnawialne (wiatrowe, solarne, geotermalne, wodne) technologie produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
  • W programie przewidziano oprócz przedmiotów podstawowych, przedmioty kierunkowe mające na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu konstrukcji i dynamiki maszyn energetycznych, sterowania, automatyzacji i robotyzacji procesów energetycznych.
  • W bloku przedmiotów specjalnościowych uwzględniono zajęcia z fizyki budowli, audyt energetyczny oraz inne zagadnienia związane z ekologią, ekonomią, polityką i socjologią wykorzystania i użytkowania poszczególnych nośników i rodzajów energii.
 

 
Co po studiach - perspektywy dla absolwentów kierunku Energetyka

 

 
  • Absolwenci kierunku Energetyka, po pomyślnym ukończeniu 7 semestralnych studiów pierwszego stopnia, uzyskują tytułu zawodowy inżyniera. Tytuł ten jest potwierdzeniem opanowania podstawowej wiedzy technicznej z zakresu szeroko rozumianej problematyki energetycznej.
  • Ukończenie studiów technicznych na kierunku Energetyka umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia, w wiodących ośrodkach akademickich w kraju.
  • Przewidziane programem studiów zajęcia, na temat ochrony własności intelektualnych oraz zagadnień dotyczących zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, mają na celu ułatwienie absolwentom kierunku Energetyka poruszanie się na rynku pracy oraz dają impuls do rozpoczęcia np. własnego biznesu.
  • Zdobyta wiedza, podczas trwania studiów, jest warunkiem wyjściowym do rozpoczęcia własnej działalności głównie w obszarze ekoenergetyki (pompy ciepła, kolektory i moduły słoneczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, technika wodorowa, budowa osad geotermalnych). W zakresie bioenergetyki produkcji, na drodze fermentacji substancji organicznych, biogazu czy wytwarzania biopaliw.
  • Przyszłym miejscem pracy poza ośrodkami lokalnej samorządności terytorialnej są przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, wytwarzaniem oraz dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej. Biura wykonujące dokumentację techniczną oraz pracownie zajmujące się konstruowaniem  podzespołów i urządzeń służących do realizacji zadań z zakresu konwencjonalnej i proekologicznej energetyki. Zakłady produkcyjne, instalacyjne oraz dystrybucyjne, których działalność leży w zakresie szeroko rozumianej energetyki. Instytucje administrujące i monitorujące prace rozproszonych źródeł energii takich jak: farmy wiatrowe, systemy fotowoltaiczne, biogazownie, wytwórnie biopaliw i tym podobne.

 

              Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETCZNE

Energetyka obejmuje procesy przekształcania surowców energetycznych w energię użyteczną, efektywnego wykorzystania energii, jej przesyłania i magazynowania. Wszystkie te procesy realizowane są za pomocą maszyn i urządzeń energetycznych. Spośród ogromnej ilości maszyn i urządzeń energetycznych jako najważniejsze wymienić należy:
 
 - elementy składowe elektrowni i elektrociepłowni - generatory energii elektrycznej dużej mocy, transformatory blokowe, rozdzielnie, sieci 
   elektroenergetyczne, turbiny, kotły energetyczne, urządzenia ochrony atmosfery,
 - elementy składowe energetyki rozproszonej - generatory energii elektrycznej malej mocy,  silniki spalinowe tłokowe, silniki spalinowe turbinowe, kotły do 
   centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymienniki ciepła, pompy ciepła, urządzenia chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
 - układy do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii - energii promieniowania  słonecznego, energii spadku wód śródlądowych, energii kinetycznej         
    wiatru, ciepła ziemi, biomasy,
 - elementy do realizacji procesów akumulacji i odzysku zgromadzonej energii mechanicznej, elektrycznej, chemicznej i ciepła,
 - urządzenia kontrolno-pomiarowe, układy regulacyjne procesów wchodzących w skład  technologii energetycznych.
 
Absolwenci tej specjalności uzyskaliby przygotowanie do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie projektowania, technologii i eksploatacji systemów energetycznych, konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, szczególnie maszyn i urządzeń przepływowych, które są najbardziej  rozpowszechnionymi rodzajami urządzeń energetycznych , oraz przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej.
 

              Specjalość: ELEKTROENERGETYKA

Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny jest ściśle uzależniony od produkcji energii elektrycznej. Energia elektryczna stanowi źródło napędu maszyn i urządzeń w przemyśle, gospodarce komunalnej, budownictwie, łączności, trakcji szynowej i coraz częściej trakcji samochodowej. Oprócz mnogości zastosowań wielką zaletą energii elektrycznej jest jej łatwość przesyłu na duże odległości pomiędzy producentami a odbiorcami, łatwość przekształcania w inny rodzaj energii, łatwość zmiany jej parametrów (częstotliwości i napięcia) oraz wysoka sprawność urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 
Absolwent tej specjalności zdobędzie podstawową wiedzę tak z zakresu elektroenergetyki zawodowej jak również elektroenergetyki rozproszonej bazującej w dużej mierze na odnawialnych źródłach energii. Wiedza z zakresu energetyki zawodowej obejmuje elektrownie i elektrociepłownie (kotły, reaktory jądrowe, turbiny parowe, turbiny gazowe, generatory), sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe, transformatory, rozdzielnie, współpracę elektrowni w krajowym systemie elektroenergetycznym, napędy elektryczne, urządzenia automatycznej regulacji pracy urządzeń elektroenergetycznych. Zdobyta wiedza będzie obejmować podstawy projektowania, charakterystyki, wykonywanie i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. 
 
 
 
Specjalność:  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 
Kurczenie się zasobów paliw kopalnych, które aktualnie stanowią podstawowe źródło energii oraz zagrożenie środowiska związane z tradycyjnymi metodami produkcji energii opartymi na spalaniu zmuszają do poszukiwania technologii energetycznych  wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). Rozwój energetyki opartej na OZE jest postulowany przez wiele instytucji  międzynarodowych oraz jest ujęty w dyrektywach Unii Europejskiej. Wielką zaletą technologii energetycznych opartych na źródłach odnawialnych jest możliwość korzystania z lokalnych surowców energetycznych tym samym włączanie do produkcji energii szerokich grup społeczeństwa.  
 
Absolwent tej specjalności uzyska wiedzę z zakresu  możliwości i warunków wytwarzania, magazynowania oraz wykorzystywania  energii elektrycznej i ciepła pochodzącego z OZE. Program studiów na specjalności obejmował będzie wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń do produkcji energii w oparciu o OZE. Wśród rozpatrywanych OZE  zostaną uwzględnione : energia spadków wód śródlądowych, energia ruchu wód morskich i oceanicznych, energia wiatru, biomasa (spalanie, zgazowanie, wytwarzanie biogazu), energia geotermalna, energia promieniowania słońca, wodór jako źródło zasilania ogniw paliwowych, odpady komunalne, osady ściekowe, algi i hydraty.
 

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito