start

Aktualności

Automatyka i robotyka oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Nowe kierunki w KPU

24-06-2020

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie otrzymała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie od roku akademickiego 2020/2021 kształcenia na kierunkach Automatyka i robotyka oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Automatyka i robotyka – studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Dynamiczne zmiany w dziedzinach przemysłu oraz integracja automatycznie sterowanych maszyn, ludzi i technologii informacyjnych przybliża współczesne przedsiębiorstwa do idei Przemysłu 4.0. Przez lata kształtowany był obraz inżynierów wyspecjalizowanych w jednej, określonej dziedzinie wiedzy. Działania podejmowane w systemie działającym zgodnie z ideą Przemysłu 4.0 wymagają obsługi poprzez inżynierów posiadających wiedzę zarówno z zakresu automatyki i robotyki oraz systemów pozwalających na integrację pomiędzy urządzeniami i systemami sterowania. Naprzeciw takiemu podejściu wychodzi koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka i robotyka.
Połączenie interdyscyplinarnej wiedzy, przekazywanej w ramach Automatyki i robotyki, pozwoli absolwentom na działania w szerokim zakresie, łącząc informacje dotyczące mechaniki, elektroniki, informatyki, czy elektrotechniki. Są to dyscypliny poszukiwane szczególnie w nowoczesnych przedsiębiorstwach wymagających inżynierów o szerokich horyzontach wiedzy, wykorzystujących ją do rozwoju i optymalizacji pracy. Wpływ rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie zastąpienie w przemyśle produkcyjnym pracy ludzi pracą automatów czy robotów, zmieniła również wymagania jakie pracodawcy stawiają przed kandydatami.

Inżynierowie będący częścią zespołów zajmujących się projektowaniem, konstruowaniem, sterowaniem zautomatyzowanych linii produkcyjnych, powinni posiadać wiedzę zarówno w zakresie budowy, czy rozwiązań technologicznych, ale również sposobów sterowania. Całościowy pogląd na problem ma znaczenie przy działaniach związanych z projektowaniem nowych rozwiązań lub modernizacji już istniejących. Definiowanie zautomatyzowanych urządzeń jako integralnej całości, pozwala optymalizować zarówno urządzenia pod kątem technologicznym ‒ stosując proste i niezawodne konstrukcje oraz ekonomicznym ‒ przystosowując je do współpracy z elementami automatycznego sterowania. Szeroki wachlarz zdobytej wiedzy i umiejętności pozwoli sprostać stawianym wymaganiom i standardom oraz umożliwi Absolwentom zastosować nowoczesne i wysokowydajne technologie.

 


Inżynier ‒ absolwent kierunku Automatyka i robotyka ‒ zdobywając wykształcenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, może pracować zarówno nad wdrożeniem produktu do użytku, jak i jego obsługą czy modernizacją. Działając w oparciu o zdobytą wiedzę, absolwent Automatyki i robotyki, może rozwijać produkty dotychczas wykorzystywane, dostosowując je do wymagań i oczekiwań współczesnych procesów produkcyjnych, projektować nowe rozwiązania, bądź nadzorować pracę już istniejących. Student na tym kierunku zdobędzie wiedzę z podstawowych zasad projektowania, obliczeń numerycznych, systemów sterowania i komunikacji pomiędzy urządzeniami. Pozna również podstawowe metody programowania i optymalizacji w celu zastosowania układów sterowania opartych o systemy mikroprocesorowe lub sterowniki PLC. Będzie miał do czynienia z zasadami nowoczesnego prototypowania z zastosowaniem komputerowych metod symulacyjnych. Absolwent Automatyki i robotyki zdobywając umiejętności pracy w grupie, będzie mógł brać czynny udział w procesie projektowania produktów, nadzoru ich pracy oraz późniejszych zmian w celu dostosowania do zapotrzebowania zmieniającego się rynku. Absolwent może podjąć pracę między innymi w firmach działających w branży gospodarki, opartej o systemy automatyki i robotyki, czy w firmach wymagających umiejętności programowania mikroprocesorów. Dodatkowo absolwent Automatyki i robotyki może podjąć pracę w ośrodkach badawczych, laboratoriach lub placówkach, w których wdrażane są najnowsze technologie. Absolwent może również kontynuować edukację na studiach II stopnia.

 Rekrutacja na kierunek Automatyka i robotyka
 


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite pięcioletnie studia magisterskie o profilu praktycznym

Jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są realizowane na podstawie programu kształcenia, który jest zgodny ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielskiego (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 roku, Polskimi Ramami Kwalifikacji dla nauk społecznych a także tych, które spełniają oczekiwania pracodawców.

 

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska tytuł magistra w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a tym samym nabędzie kwalifikacje do pracy:

- w przedszkolach,

zespołach i punktach przedszkolnych,

w oddziałach przedszkolnych przy szkole (m.in. dawny tzw. oddział „0”) oraz innych alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,

w klasach I – III szkoły podstawowej,

-   w szkołach i w przedszkolach integracyjnych,

w świetlicach dziecięcych.

Podpisane umowy z wieloma placówkami przedszkolnymi oraz szkołami podstawowymi na prowadzenie praktyk zapewnia zdobywanie przez studentów doświadczenia praktycznego w trakcie studiów.  Konstrukcja programu kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielskiego ma charakter obszarów – bloków przedmiotowych i uwzględnia aktualne i perspektywiczne potrzeby gospodarcze, społeczne i rynku pracy.

 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela, na bazie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze:

- przygotowania psychologiczno-pedagogicznego,

- pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

- podstaw psychologii dla nauczycieli,

- psychologicznych i pedagogicznych podstaw nauczania dzieci języka obcego,

- przygotowania merytorycznego nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, jako przygotowania do integracji treści nauczania,

- wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,

- podstaw dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,

- metodyki poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci lub uczniów,

- zabezpieczenia potrzeb dziecka lub ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej

- organizacji pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kultura przedszkola i szkoły, w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami podstaw diagnostyki edukacyjnej dla    nauczycieli,

- kultury języka,

- praktyk zawodowych,

- metodologii badań naukowych,

- kształcenia ogólnego.

 

Proponowane w programie studiów grupy zajęć zawierają przedmioty oraz wynikające z nich treści programowe, ważne, w przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Program studiów obejmuje liczne zajęcia lub grupy zajęć kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów. Student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach praktycznych o charakterze audytoryjnym i warsztatowym jak również zajęciach projektowych integralnie połączonych z poszczególnymi grupami praktyk zawodowych. Zajęcia o charakterze praktycznym prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym lub znaczącym dorobkiem naukowym w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Zajęcia o charakterze praktycznym prowadzone są salach dydaktycznych, doskonale wyposażonych do prowadzenia zajęć w oparciu o metodę mikro nauczania, czy na zasadzie symulacji, zadań i zajęć praktycznych. Wymienić tutaj należy nowoczesną pracownię dydaktyki zintegrowanej, pracownie plastyczną, muzyczną, informatyczną czy służącą do nauki języków obcych.

Ponadto rozbudowany system zajęć warsztatowych, zgodnie z ideą praktyczności jest ukierunkowany na ukształtowanie określonych umiejętności zawodowych, samopoznania, samooceny, poznania swojego potencjału, zainteresowań i sposobów reakcji w sytuacjach trudnych.

Blok praktyk zawodowych, zgodny ze standardami kształcenia jest powiązany z każdym etapem kształcenia i umożliwia właściwe przygotowanie do zawodu nauczycielskiego.

  


Rekrutacja na kierunek
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito