start

Pomoc materialna

UWAGA! Studenci przyjęci na I rok studiów II stopnia na kierunek Inżynieria produkcji w semestrze letnim 2019/2020

JEŻELI STUDENT POBIERAŁ STYPENDIUM SOCJALNE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020
W PWSZ KROSNO
I JEGO SYTUACJA WYKAZANA WE WNIOSKU NIE ZMIENIŁA SIĘ,
NALEŻY ZŁOŻYĆ TYLKO WNIOSEK (stronę 1, 2 i 3) BEZ ZAŁĄCZNIKÓW.

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2019/2020

 

Ważne informacje do wypełniania i składania wniosku:

A. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta (za 2018 rok) uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 wynosi 850 zł.

B. Termin składania wniosków: 10 – 16 marca 2020 roku w dni robocze w godzinach od 10:00 do 14:00.

Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 7 (parter)

Dodatkowy termin dla niestacjonarnych: 8 marca (niedziela) ul. Wyspiańskiego 20, godz. 13.00 - 15.00 s. 103 (przyjmujacy: mgr Mirosław Rymar)

C. Wnioski należy składać osobiście. Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

D. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta należy dokładnie przeczytać i dopiero wypełnić wniosek.

E. Student składa pierwszą, drugą i trzecią stronę wniosku. Trzecią stronę wniosku należy koniecznie wypełnić komputerowo na załączonym druku, wydrukować i podpisać. Arkusz ten po wypełnieniu rubryk sam wyliczy miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie.

Dodatkowo KAŻDY pełnoletni członek rodziny (UWAGA. Student również jest osobą pełnoletnią) składa:

1. zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za rok kalendarzowy 2018 (wraz z informacją o kwotach otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dopłata państwa kwoty różnicy zwrotu dla ulgi na dzieci – zeznanie roczne za 2017r. PIT-37 poz. 134 lub PIT-36 poz. 214) studenta, małżonka, rodziców (opiekunów prawnych bądź faktycznych) i wszystkich pełnoletnich członków rodziny pobierających naukę do 26 roku życia pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – obowiązkowo dla wszystkich pełnoletnich.

Uwaga! Nie wlicza się do rodziny studenta rodzeństwa studenta powyżej 18 roku życia, które się nie uczy oraz uczące się po 26 roku życia (wyjątek: 26 rok przypada w ostatnim roku studiów to do ich ukończenia oraz rodzeństwo niepełnosprawne, bez względu na wiek).

2. załącznik nr 1 (w przypadku braku wskazanego tam dochodu) lub jeśli prowadzi taką działalność gospodarczą deklaruje dochód z ryczałtu/karty podatkowej wyliczony na podstawie tych tabel

3. załącznik nr 2 (składa student lub/i członek rodziny jeśli nie rozliczał się z US lub uzyskał dochód 0)

4. załącznik nr 3 (obowiązkowo składa student nawet gdy rodzina studenta nie posiada wymienionych tam dochodów)

5. załącznik nr 4 (składa każdy członek rodziny wymieniony we wniosku z wyjątkiem wnioskodawcy)

6. załącznik nr 5 (składa członek rodziny, który nie posiada gospodarstwa rolnego) lub zaświadczenie z gminy (ewentualnie nakaz płatniczy za 2018 rok) z którego wynika ilość hektarów fizycznych i przeliczeniowych

7. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmujący okres 2018 roku lub bieżący – dotyczy studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto (przykład wniosku do OPS znajduje się tutaj).

8. oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (utrudnony dojazd do uczelni)

9. oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Dodatkowo (w zależności od sytuacji indywidualnej studenta) należy dołączyć potrzebne dokumenty wymienione w wyjaśnieniach dotyczących ustalenia dochodu studenta.


BARDZO WAŻNE

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, a ich dochód nie przekracza 528 zł na osobę w rodzinie mają obowiązek złożyć, wraz z pozostałą dokumentacją o dochodach, zaświadczenie z ośrodka pomocy rodzinie (OPS, GOPS, MOPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (2018 rok) tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium. OPS na wydanie takiego zaświadczenia ma 30 dni od złożenia wniosku, a zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy. W interesie studenta jest zatem zwrócenie się naj najszybciej do OPS o wydanie ww. zaświadczenia.

UWAGA! Należy zwrócić uwagę na treść wydanego zaświadczenia, gdyż informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student korzysta, lub nie korzysta z pomocy OPS jest NIEWYSTARCZAJĄCA.

Przedstawienie zaświadczenia, z którego nie wynika sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i jego rodziny traktowane będzie jako niedostarczenie zaświadczenia, a konsekwencją będzie ODMOWA przyznania stypendium.

Obowiązek złożenia takiego zaświadczenia przez studenta wynika z art. 88 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Wzór wniosku do OPS znajduje się tutaj.

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora na roku akademickim 2019/2020

Student przyjęty na I rok studiów II stopnia na kierunek Inżynieria produkcji w semestrze letnim 2019/2020 może otrzymać stypendium rektora:

jeżeli uzyskał na czwartym (ostatnim) roku studiów inżynierskich wysoką średnią arytmetyczną z ocen końcowych ze wszystkich  przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku studiów (potwierdzona przez właściwy sekretariat) i/lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Wysoka średnia ocen oznacza średnią nie niższą niż 4,00 i mnożona przez 12 daje wynik punktowy za średnią ocen (wynik wyliczany jest do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrąglania). W przypadku średniej niższej od 4,00 student otrzymuje za średnią ocen 0 punktów. Każde osiągniecie uznane we wniosku nie może być uznane ponownie we wniosku na kolejny rok.

Ponadto:

znajdzie się w grupie 10 % najlepszych studentów na danym roku danego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych

złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium rektora w terminie do 16 marca 2020 roku (w sekretariacie Instytutu Politechnicznego przy ul. Wyspiańskiego)

• nie posiada tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera (lub równorzędny)

• pobierał na studiach I, II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich świadczeń pomocy materialnej łącznie niedłużej niż w pięciu różnych latach akademickich

 

Wzór wniosku i dokumentacji osiągnięć:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów Inżynierii produkcji przyjętych na I rok studiów II stopnia na semestr letni 2019/2020

2. Średnia ocen za ostatni (czwarty) rok studiów inżynierskich (załącznik nr 1)

3. Osiagnięcia naukowe, sportowe, artystyczne uzyskane na ostatnim (czwartym) roku studiów (załacznik nr 2)

4. Punktacja za średnią ocen oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane na ostatnim (czwartym) roku studiów inżynierskich I stopnia

5. Szablon zaświadczenia (w przypadku posiadania osiągnięć artystycznych lub/i naukowych)

Osiągnięcia artystyczne i naukowe dokumentowane na zaświadczeniach potwierdzone przez osoby trzecie (np. opiekunowie kół naukowych, kierownicy zakładów, organizatorzy, osoby potwierdzające osiągnięcia czy udział w danym wydarzeniu) powinny być ujęte oddzielnie dla każdej organizacji studenckiej na załączonym szablonie zaświadczenia BEZ PROPOZYCJI PUNKTÓW. 

Jedynie udział w Zespole Pieśni i Tańca oraz w Chórze Uczelnianym koniecznie powinien być opatrzony propozycją  punktów w przedziale od 0 do 5 pkt.

 
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
 
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020 należy składać w dniach 10 – 16 marca 2020 roku w dni robocze w godzinach od 10:00 do 14:00.
Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 1 lub Dział Studiów, pokój nr 7

O stypendium specjalne mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię (wzór wniosku).
 

 

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito